عاشقی؟؟؟؟پس گوش کن !این رو بدون که یه عاشق هیچ موقع آبرو نداره .

بدون عاشق به امید عشقش زندست .

بدون یه عاشق،عاشق کشی بلد نیست .

بدون یه عاشق هرگز دروغ نمیگه مخصوصاً به عشقش .

بدون اگه به کسی دروغ گفتی یعنی اون رو کشتی .

اگه عشقت رو دوست داری هرگز به اون قول نده.

خجالت و غرور رو بذار کنار

اگه دوسش داری بهش بگو ،به ساده ترین شکلی که بلدی یا میدونی که میفهمه که دوسش داری

کسی می تواند به پای عشق بمیرد که پیش از آن در زندگی پیش چشمانش مرده باشد.


دسته ها :
دوشنبه هفتم 11 1387
X