هدف

 در کنار هم بودن برای رسیدن به یک هدف،به معنای اجازه دادن به هر فرد برای رشد به روش خودش است،و این راه آنانی است که آرزو دارند با خداوند وحدت یابند.
دسته ها :
شنبه جهاردهم 10 1387
X