بر سنگ قبر من بنویسـید خسته بود

 

اهــل زمین نبود نـمازش شــکســته بود

 

بر سنگ قبر من بنویسید شیشه بود

 تـنها از این نظر که سـراپا شـکســته بود

  

بر سنگ قبر من بنویســـــــید پاک بود

 چشمان او که دائما از اشک شسـته بود

 

 بر سنگ قبر من بنویســید این درخت

 عمری برای هر تبر و تیشه، دســــته بود

 

 بر سنگ قبر من بنویســــــید کل عمر

 پشت دری که باز نمی شد نشسته بود
دسته ها :
سه شنبه چهارم 1 1388
X