جشن را باید به دور از غم گرفت

  

 شاد ماند و دوری از ماتم گرفت

  

 سعی بر یک رنگی جانها نهاد

  

 مهربانی کرد و با گل دم گرفت

  

 با جوانی رنگ پیری را زدود

  

 در حریم عاشقی مرهم گرفت

   

سال نو بر ایرانیان خوش نهاد شاد باد

   ایدون باد
دسته ها :
جمعه سیم 12 1387
X